تکمیل شناسنامه خدمت دستگاههای اجرایی

جهت تکمیل فایل شناسنامه، پس از دانلود، در همان فایل توضیحاتی پیرامون « عنوان » و « نوع » خدمت، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است. لازم به ذکر است برای هر خدمت یک برگ شناسنامه جدا تکمیل و مابقی موارد مربوط به نحوه ارائه خدمات و موارد مرتبط با هماهنگی همان دستگاه تکمیل گردد.

فرم شناسنامه خدمت  فرم شناسنامه خدمت

راهنمای تکمیل فرم شناسنامه خدمت  راهنمای تکمیل فرم شناسنامه خدمت