پرش به محتوای اصلی

تقسیمات استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی طبق آخرین تقسیمات کشوری دارای 21 شهرستان و 46 بخش است.

 نام شهرستان

 تعداد بخش

 تعداد نقاط شهری

 تعداد دهستان

بخش‌های تابعه

نقاط شهری

 آذرشهر

 3

 4

 5

حومه
گوگان
ممقان

 آذرشهر
گوگان
ممقان
تیمورلو

اسکو

 2

3

 5

مرکزی
ایلخچی

اسکو
ایلخچی
سهند

اهر

 2

1

 9

مرکزی
فندقلو

اهر

بستان‌آباد

 2

 2

 9

 مرکزی
تیکمه‌داش

بستان‌آباد
تیکمه‌داش

بناب

 1

1

 3

مرکزی

بناب

تبریز

 2

 4

 6

 مرکزی
خسروشاه

تبریز
باسمنج
سردرود
خسروشاه

جلفا

 2

 3

 5

 مرکزی
سیه‌رود

جلفا
هادیشهر
سیه‌رود

چاراویماق

 2

 1

6

مرکزی
شادیان

قره‌آغاج

خداآفرین

 3

1

 7

مرکزی
گرمادوز
منجوان

خمارلو

سراب

2

 4

 10

 مرکزی
مهربان

سراب
مهربان
شربیان
دوزدوزان

شبستر

 3

 9

 8

 مرکزی
صوفیان
تسوج

شبستر
خامنه
شرفخانه
شندآباد
سیس
وایقان
کوزه‌کنان
صوفیان
تسوج

عجب‌شیر

 2

 2

 4

مرکزی
قلعه‌چای

عجب‌شیر
جوان قلعه

کلیبر

2

2

 10

مرکزی
آبش‌احمد

کلیبر
آبش‌احمد

مراغه

 2

 2

 6

 مرکزی
سراجو

مراغه
خداجو

مرند

 2

 5

 9

مرکزی
یامچی

مرند
زنوز
کشکسرای
بناب
یامچی

ملکان

 2

3

5

 مرکزی
لیلان

ملکان
لیلان
مبارک شهر

میانه

 4

5

17

 مرکزی
ترکمانچای
کندوان
کاغذکنان

میانه
ترکمانچای
آغ‌کند
ترک
آچاچی

ورزقان

 2

 2

 7

مرکزی
خاروانا

ورزقان
خاروانا

هریس

 2

 5

6

 مرکزی
خواجه

هریس
بخشایش
زرنق
کلوانق
خواجه

هشترود

2

2

 7

 مرکزی
نظرکهریزی

هشترود
نظرکهریزی

 

هوراند

2

1

 -

 مرکزی
چهاردانگه

هوراند