پرش به محتوای اصلی

از همشهریان محترم درخواست می شود پیشنهادهای خود را جهت بهبود فرآیند ارائه خدمات در این اداره کل بیان فرمایند.

اخذ پیشنهادها جهت کسب نظرات مردم

فرم ارائه پیشنهادها و انتقادات در خصوص عملکرد اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی

*