از همشهریان محترم درخواست می شود پیشنهادهای خود را جهت بهبود فرآیند ارائه خدمات در این اداره کل بیان فرمایند.

اخذ پیشنهادها جهت کسب نظرات مردم

فرم ارائه پیشنهادها و انتقادات در خصوص عملکرد اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی

*